Verlof

Richtlijnen voor verlof buiten de schoolvakanties volgens de Leerplichtwet

1. Vakantieverlof

Een verzoek om vakantieverlof op grond van artikel 13a van de Leerplichtwet 1969 dient minimaal twee weken van tevoren aan de directeur van de school te worden voorgelegd.  
Verlof indien :  

 • wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan;
 • (een werkgeversverklaring wordt overgelegd waaruit blijkt dat geen verlof binnen de officiële schoolvakantie mogelijk is).   

​Vakantieverlof mag, binnen deze voorwaarden :

 • éénmaal per schooljaar worden verleend;
 • niet langer duren dan tien schooldagen;
 • niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar  

​2. Andere gewichtige omstandigheden : tien schooldagen per schooljaar of minder

Een verzoek om extra verlof in geval van andere gewichtige omstandigheden voor tien schooldagen per schooljaar of minder dient vooraf of uiterlijk binnen twee dagen na ontstaan van de verhindering aan de directeur van de school te worden voorgelegd.  

Opmerking : 'andere' gewichtige omstandigheden betekent dat het gaat om omstandigheden die niet onder artikel 11 onder a t/m f vallen. [ ziekte, verplichtingen op grond van godsdienst of religie]  

Hiervoor gelden de volgende richtlijnen:  

 • voor het voldoen aan een wettelijke verplichting of het nakomen van een medische afspraak voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden: duur in overleg met de directeur;
 • voor verhuizing voor ten hoogste één dag;
 • voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de vierde graad voor één of ten hoogste twee dagen, afhankelijk of dit huwelijk wordt gesloten in of buiten de woonplaats van belanghebbende;
 • bij ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten t/m derde graad van hetkind, duur in overleg met de directeur van de school, maar maximaal twee weken. Maximaal 5 dagen als het huwelijk in het buitenland wordt gesloten;
 • bij bevalling van de moeder, verzorgster, voogdes, duur in overleg met de directeur van de school; 
 • bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de eerste graad voor ten hoogste vier dagen; van bloed- of aanverwanten in de tweede graad voor ten hoogste twee dagen; van bloed- of aanverwanten in de derde of vierde graad voor ten hoogste één dag;
 • bij 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders en het 12 ½ -, 25-, 40-, 50- en 60-jarige huwelijksjubileum van bloed- of aanverwanten t/m de derde graad voor één dag;
 • voor andere calamiteiten en naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen, maar geen vakantieverlof.

Graden in verwantschap:

 

1e graad: ouders
2e graad: grootouders, broers of zussen
3e graad: overgrootouders, ooms, tantes, neven en nichten (kinderen van broers en zussen)
4e graad: neven en nichten
(kinderen van ooms en tantes).
 Oudooms en oudtantes, achterneven en achternichten. 

3. Gewichtige omstandigheden meer dan tien schooldagen per schooljaar

Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden op grond van artikel 14, lid 3 van de Leerplichtwet 1969 voor meer dan tien schooldagen per schooljaar dient minimaal zes weken van tevoren, via de directeur van de school, aan de leerplichtambtenaar van de woongemeente van de leerling te worden voorgelegd.

Verlof kan bijvoorbeeld voor verlening in aanmerking komen indien:  

de ouders van de leerling een verklaring van een arts of een maatschappelijk werk(st)er kunnen overleggen waaruit blijkt dat een verlof noodzakelijk is op grond van medische of sociale indicatie betreffende één van de gezinsleden. 

Waarschuwing  

De directeur van de school is verplicht de leerplichtambtenaar mededeling te doen van vermoedelijk ongeoorloofd schoolverzuim. Tegen die ouders / verzorgers die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden, zal proces-verbaal worden opgemaakt.

Verlof aanvragen voor schoolverzuim  

Wanneer ouders voor hun kind verlof wensen, dan dient dit door de ouders te worden aangevraagd bij de directie. Indien mogelijk minimaal 2 weken van tevoren. Dit moet middels een ingevuld verlofformulier. Verlof voor een 4-jarige levert geen enkel probleem op, daar de 4-jarige immers nog niet leerplichtig is. U moet het verlof echter wel melden.  

Leerplichtig

Zodra een kind 5 jaar is geworden, is het leerplichtig. Dat wil zeggen : een kind moet dan naar school. Op U als ouder rust de verplichting ervoor te zorgen, dat het kind elke dag naar school gaat. Nu kan het zijn , dat een volledige schoolweek voor een 5-jarige kleuter nog wat te vermoeiend is. U kunt dan gebruik maken van een speciale regeling. Die houdt in dat U Uw 5-jarig kind ten hoogste 5 uur per week thuis mag houden. U moet dat wel op tijd doorgeven aan de schoolleiding. Op verzoek van de ouders kan de directeur zelfs toestaan dat een kind 10 uur per week thuisblijft. Deze uren kunnen niet worden opgespaard. En zodra Uw kind 6 jaar is, houdt deze regeling op.  

Voor het overige is de directie van de school bevoegd verlof te verlenen wegens gewichtige omstandigheden. Zie vorige hoofdstuk.  

Bij een afwijzing van het verlof door de directeur kunt U te allen tijde in beroep gaan bij de ambtenaar leerplichtzaken. Ongeoorloofd verlof moet door de directie ten gemeentehuize bij deze ambtenaar gemeld worden. 

DUS : Het feit, dat ouders met hun kinderen op vakantie willen gaan op tijden buiten de schoolvakanties, zal in het algemeen niet als gewichtige omstandigheid mogen worden aangemerkt. Dan moeten zeer zwaarwichtige redenen voorhanden zijn.  

Alleen als het beroep van één van de ouders / verzorgers het niet toelaat om tijdens de 'normale' vakantieweken er op uit te gaan, mag de directeur de leerling één maal een periode van maximaal 10 dagen verlof geven buiten de schoolvakanties om. Maar niet in de eerste twee weken van een nieuw schooljaar. Een werkgeversverklaring is dan vereist. Een verzoek tot verzuim voor een periode langer dan 10 dagen moet, via de directeur van de school, altijd aan de leerplichtambtenaar worden voorgelegd.  

 

Welke maatregelen neemt de school om schoolverzuim tegen te gaan / maatregelen tegen lesuitval  

Wij administreren dagelijks alle vormen van schoolverzuim. Met behulp van een computerprogramma maken wij van alle schoolverzuim maandelijkse en jaarlijkse overzichten. Bij gebleken ongeoorloofd verlof wordt dit aan de leerplichtconsulent gemeld. Wanneer Uw kind niet op school aanwezig is en er is geen melding binnengekomen, belt de leerkracht U om te vragen naar de reden van het verzuim.

Verlofaanvraag buiten schoolvakanties

Voor vakantie onder schooltijd kan uitsluitend toestemming worden gegeven als een kind tijdens de schoolvakanties niet op vakantie kan gaan door de specifieke aard van het beroep (van één) van de ouders. Uit jurisprudentie is gebleken dat het moet gaan om beroepen in de agrarische-, toeristische sector en de horeca.
Het leiden van een eigen bedrijf c.q. winkel geeft géén automatisch recht op extra verlof. Bij de aanvraag moet een verklaring worden gevoegd waaruit de specifieke aard van het beroep van de betrokken ouder blijkt. Daarnaast dient aangetoond te worden dat een gezinsvakantie van twee weken niet mogelijk is binnen de schoolvakanties en moet bewijs geleverd worden dat een gezinsvakantie in de reguliere schoolvakanties tot zeer ernstige bedrijfseconomische problemen leidt. 
 

Het overleggen van een werkgeversverklaring is geen geldige reden voor het verlenen van verlof. Ook personele problemen zijn geen reden voor extra verlof buiten schoolvakanties. Een werkgever moet de werknemer jaarlijks in de gelegenheid stellen om in ieder geval twee weken vakantie op te nemen, ook als het slecht uitkomt met het rooster. 

Ziekte

Een ziek kind kan niet naar school. Is uw kind ziek, meld dit tijdig bij de school. Bestaat het vermoeden dat de ziekmelding niet klopt, dan kan de school de leerplichtambtenaar vragen een onderzoek uit te voeren. 

Ziek tijdens de vakantie

Helaas komt het wel eens voor dat een leerling of een gezinslid tijdens een vakantie ziek wordt, waardoor de leerling pas later op school kan terugkomen. Het is van groot beland om dan een doktersverklaring uit het vakantieland mee te nemen. Hierin moet staan: De duur, de aard, de ernst van de ziekte en waarom eerdere terugkeer niet mogelijk was. 

Verlof voor religieuze feestdagen
Een leerling heeft recht op verlof als hij plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging. De vrijstelling geldt voor één dag, namelijk de dag waarop de plicht vervuld moet worden. Als de leerling gebruik wil maken van deze vorm van extra verlof, moeten zijn ouders dit minimaal twee dagen van tevoren melden bij de directeur van de school. Carnaval is géén religieuze feestdag.