Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad

Ook binnen het onderwijs kennen we de Medezeggenschapsraad. Ouders en personeel hebben hiermee de kans om invloed uit te oefenen en adviezen te geven betreffende een aantal zaken o.a.:

 • schoolorganisatie   
 • besteding middelen
 • toelatingsbeleid    
 • zorg voor veiligheid en gezondheid
 • vakantieregeling

Onder de Wieken heeft vier MR-leden: twee personen namens het team en twee personen namens de ouders.


Namens het team

Eva van den Heuvel
Ilona Hagens

Namens de ouders

Marjan van Rengs
Loes Don

 

Belangrijke informatie

De MR vergadert zes keer per jaar. De directeur is meestal gedeeltelijk aanwezig als adviseur en om nadere informatie te geven omtrent schoolnieuws en informatie vanuit het directeurenoverleg.

De MR-vergaderingen zijn openbaar. Op de kalender staat vermeld wanneer de MR-vergaderingen zijn. U kunt via mail contact opnemen met de MR: mr@onderdewieken.nl


Er is een aantal onderwerpen waarop de MR instemmingsrecht heeft; bijvoorbeeld de veiligheid op scholen, sponsoring door bedrijven en schooltijden.

Naast instemmingsrecht heeft de MR op veel punten adviesrecht; bijvoorbeeld op de hoofdlijnen van het financieel beleid en het meedoen van experimenten door alle scholen, die onder het bestuur vallen.

Elke geleding heeft zijn eigen bevoegdheden

Personeel en ouders vormen binnen een (G)MR geledingen. Samen staan ze ervoor om de belangen van de geledingen te behartigen. Naast gezamenlijke bevoegdheden heeft elke geleding voor bepaal­de onderwerpen eigen bevoegdheden. Het gaat dan om bevoegdheden, die voor de specifieke geleding van groot belang zijn.

Personeelsgeleding

De personeelsgeleding heeft bijvoorbeeld instemmingsrecht op de arbeidsomstandigheden in de school zoals de veiligheid op scholen, sponsoring door bedrijven en het plan dat men heeft voor gezondheids- en welzijnsbeleiden de ouders hebben instemming over zaken die ouders betreffen. De insteek is dat we het samen eens zijn over de wijze waarop we de school het beste kunnen ontwikkelen en kunnen laten bestaan.

Rechten

De rechten van de verschillende geledingen zijn in de wet opgenomen. Het bestuur kan van deze wettelijke bepalingen afwijken, maar pas nadat de MR met tenminste tweederde meerderheid daarmee heeft ingestemd.

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

De GMR is een wettelijk voorgeschreven inspraakorgaan, waarin ouders en personeel samenwerken aan een gezonde organisatie.

De GMR is de gesprekspartner van het College van Bestuur en behartigt de belangen van alle scholen tezamen. Zij bestaat uit 6 ouderleden en 6 personeelsleden.

De GMR heeft met name de taak de ideeën van de organisatie op beleidsmatig gebied te controleren. Zij denkt gevraagd en ongevraagd mee bij het adviseren van het bestuur. De raad vindt het ook belangrijk reeds in een vroegtijdig stadium bij ontwikkelingen te worden betrokken en daarin een actieve rol te hebben. Belangrijke voorbeelden zijn: een gezond financieel beleid, een goed huis­ves­tingsbeleid, een goed personeelsbeleid, goed beleid op veiligheid in en om de school, een goede open communicatiestructuur etc.

De GMR onderhoudt via het secretariaat een direct contact met de MR’en.


Verder kunnen leden van de MR de vergaderingen van de GMR bijwonen. Jaarlijks worden er door de GMR twee gezamenlijke bijeenkomsten met de MR-en georganiseerd, waarin samenwerking, jaarverslag en actuele informatieve thema’s aan de orde komen. De vergaderingen van de GMR zijn openbaar. Wilt u een vergadering bijwonen: meldt u van tevoren aan: e-mail: gmr@dynamiek.nu

Enkele voorbeelden van zaken die schooloverstijgend in de GMR worden besproken, zijn:

 • Toelatingsbeleid leerlingen
 • Verwijderingsbeleid leerlingen
 • Vakantieregeling
 • Beleidsvoornemens bestuur Dynamiek
 • Zorgplan
 • Aanstellingsbeleid directeur

Behalve zaken die de leerlingen betreffen worden hier ook zaken besproken die het personeel betreffen, zoals ouderschapsverlof.

De MR-vergaderingen worden meestal afgestemd op die van de GMR, zodat de MR-leden hun achterban kunnen raadplegen. In de OR-vergadering verslag gedaan van de belangrijkste punten die besproken zijn tijdens de laatste (G)MR-vergaderingen