Missie / visie

Onder de Wieken: altijd in beweging.

Ons doel is het om leerlingen cognitief en sociaal te ontwikkelen, zodat  ze kunnen  doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs. Gelet op het eerste vinden we met name de vakken Taal en Rekenen van belang en gezien het tweede besteden we veel aandacht aan het (mede) opvoeden van de leerlingen tot volwaardige en respectvolle burgers.

Ontwikkeling

Naast kennisoverdracht besteden we veel aandacht aan de culturele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling van de leerlingen.

Ons onderwijs geeft kinderen de kans om actief lerend, kritisch en creatief bezig te zijn. We zetten sterk in op de ontwikkeling van talenten en kwaliteiten van onze kinderen.

Veiligheid is de basis om onderzoekend uitdagingen aan te gaan.

Zelfstandigheid, zelfsturing en samenwerken zijn vaardigheden die hierbij belangrijk zijn.

Het onderwijs

In het onderwijs vindt steeds meer een verschuiving plaats van kennis naar vaardigheid. We richten ons op beide aspecten, waarbij we zoveel mogelijk rekening houden met de onderwijsbehoefte van ieder kind.  We hechten veel waarden aan zelfstandigheid en het leren zelf verantwoordelijkheid te dragen voor de kwaliteit van het werk. Kinderen leren met en van elkaar en van de leerkrachten. We voeren kindgesprekken om kinderen zoveel mogelijk zelf eigenaar te laten worden van hun eigen leerproces..