Overblijven

Overblijf informatie

Binnen onze school kunnen kinderen overblijven op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 12.00 tot 13.30 uur.

Aanmelden van overblijfkinderen geschiedt uiterlijk de dag ervoor voor 20.00 uur bij Ida Vermeer, overblijfcoördinator, via mail tso.onderdewieken@home.nl. Vaste overblijvers hoeven niet aan te melden, maar wel afmelden als ze niet komen.

Als uw kind op de dag zelf door omstandigheden bv ziekte niet kan overblijven, dan afmelden via de school. De mail wordt 's morgens niet meer gelezen.

Overblijven is alleen mogelijk als de ouders een aanmeldformulier ingevuld en ondertekend hebben. Afmelden van de kinderen is verplicht. Worden eenmaal aangemelde kinderen niet (bij de coördinator) afgemeld, dan zullen de kosten van het overblijven in rekening worden gebracht. Voor lunchpakket, drinken en eventueel spelmateriaal zorgt ieder kind zelf. De overblijfkinderen zijn verzekerd via de school.

 

tso.onderdewieken@home.nl

Strippenkaarten

We werken op school met strippenkaarten. U krijgt als ouder de keuze uit 3 strippenkaarten, wel allemaal met dezelfde prijs:

  • 10 strippenkaart = € 20,00
  • 30 strippenkaart = € 60,00
  • 50 strippenkaart = € 100,00

Deze kaarten worden vooraf gekocht bij de school door een machtiging te geven voor een incasso. De strippenkaarten blijven geldig zolang uw kind hier op school zit. Als er dan nog strippen openstaan, worden deze aan u terug betaald.

De kaarten blijven in beheer bij de administratie van de school. U geeft zelf aan welke strippenkaart u wilt hebben en U krijgt bericht als de strippenkaart bijna vol is. Een week later wordt deze dan via incasso geïnd.

Afhankelijk van het gebruik van het overblijven bepaalt u welke kaart u nodig hebt. 

Voorbeeld

Als voorbeeld: Heeft u 3 kinderen op school en blijven zij gemiddeld 2x per week over dan koopt u 50 strippen. Heeft u 1 kind dat 1x per week overblijft, dan kiest u voor 10 strippen. Als de kaart vol is, krijgt u deze per mail toegestuurd ter controle.

Per kind vult u een machtigingsformulier in. Deze vervalt op het moment dat het kind de school verlaat. Wilt u geen gebruik maken van de incasso, dan krijgt u een rekening toegestuurd. Hiervoor betaald u € 0,25 per strip extra, tot een maximum van € 2,00.

Op dit moment hebben we net voldoende overblijfkrachten. Gezien het grote aantal leerlingen dat gebruik maakt van het overblijven zijn we soms genoodzaakt de hulp van ouders in te roepen die ons kunnen ondersteunen. Op het inschrijfformulier kunt u aangeven of, en zo ja, op welke dag van de week u eventueel beschikbaar bent. Natuurlijk kunt u in dat geval uw kinderen meebrengen en zijn hieraan geen kosten verbonden. Bovendien ontvangt u de vergoeding die onze vaste overblijfkrachten ook ontvangen. 

Kinderopvang

Spelen, leren, ontwikkelen, het ligt in elkaars verlengde en Kinderopvang ͛'t Nest zorgt voor een aanbod waardoor kinderen zich optimaal kunnen ontplooien

Voor- en naschoolse opvang

Kinderopvang 't Nest is partner van Dynamiek Scholengroep en verzorgt een aanbod van kinderopvang (0-4 jaar), peuterprogramma (2 -4 jaar) en buitenschoolse opvang 4 -13 jaar). Het peuterprogramma is op school op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend. De overige opvang is bij Het Horster Nest.

Kinderen worden op school opgehaald en naar school gebracht door Het Nest. Op www.kinderopvanghetnest.nl vindt u een rekentool waarmee u precies kunt berekenen welk bedrag u zelf betaalt en welk bedrag de belasting bijdraagt aan uw kinderopvang.

Spelen, leren, ontwikkelen, het ligt in elkaars verlengde en Kinderopvang ͛'t Nest zorgt voor een aanbod waardoor kinderen zich optimaal kunnen ontplooien. Natuurlijk liggen accenten anders. Zo is er bij de kinderopvang veel aandacht voor het huiselijke, de dagelijkse verzorging en een aanbod van uitdagende activiteiten gedurende de dag. 


In het peuterprogramma krijgen peuters een gericht aanbod van activiteiten in de relatief beperkte tijd dat zij onze locatie bezoeken. In de buitenschoolse opvang is weer meer aandacht voor ontspanning, spel, een huiselijke sfeer, of juist ook uitdagende, spannende activiteiten. In de vakanties is er altijd een programma en gaan kinderen er regelmatig op uit.

Themagericht
Overal wordt themagericht gewerkt. Aan de hand van het thema vinden de activiteiten plaats. Kinderen worden zoveel als mogelijk bij het aanbod betrokken, door goed naar hen te luisteren en in te spelen op dat wat er bij hen leeft. 

Communicatie

Communicatie met ouders vinden we erg belangrijk. Hier maken we dan ook tijd voor tijdens het brengen- of halen van de kinderen, als er behoefte is aan een individueel gesprek met ouders of bijvoorbeeld tijdens het overleg met de oudercommissie.

Meer informatie over het aanbod vindt u op www.kinderopvanghetnest.nl of neem gerust contact op met de pedagogisch medewerkers voor een rondleiding of gesprek.
U kunt ook bellen met de clustermanager:
Jacqueline Versleijen
Tel: 06-10227092