Aanmelden en opvang van nieuwe kinderen


Naar de schoolgids index


Aanmelden en opvang van nieuwe kinderen

U wordt als ouders uitgenodigd door de gemeente om uw kind in te schrijven bij een basisschool naar keuze. Deze uitnodiging is meestal in december. De inschrijving voor het nieuwe schooljaar start in januari en loopt tot en met februari.

Natuurlijk wilt u dat uw kind naar de meest passende school gaat. Als ouder kiest u zelf een school voor uw kind. Na aanmelding beoordelen we dan ook of we aan de ondersteuningsvraag van uw kind tegemoet kunnen komen. In de meeste gevallen zal dat bij ons mogelijk zijn.

Als er bij de aanmelding al een duidelijke vraag om ondersteuning is, zullen we samen met u onderzoeken of wij die ondersteuning in voldoende mate kunnen bieden. Kan dat niet, dan zoeken wij – in overleg met u – een betere plek. Uw kind komt zo terecht op de school die het best bij hem of haar past.
Tien weken voor de plaatsingsdatum wordt u door de school uitgenodigd voor een intakegesprek. Zes tot tien weken na de aanmelding hoort u van de school of uw kind is toegelaten.

De kwaliteitswet voor het basisonderwijs verplicht de scholen een drietal instrumenten te gebruiken om te komen tot een verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Deze instrumenten zijn:

  • de schoolgids (de inhoud van deze schoolgids is door de medezeggenschapsraad (=mr) goedgekeurd);
  • een klachtenregeling (zie de betreffende paragraaf) en
  • het schoolplan.

Verder is ook de gehele ARBO-wetgeving van toepassing op het onderwijs. Deze wet schrijft de school een aantal regels voor t.a.v. het welzijn en de veiligheid van kinderen en personeel. In de Wet op het OnderwijsToezicht (WOT) is geregeld dat de school primair zelf verantwoordelijk is voor de kwaliteit van het onderwijs.

Door middel van publicaties in de plaatselijke bladen en een persoonlijke uitnodiging via de gemeente, worden de ouders geattendeerd op het feit dat ze hun kind (dat 4 jaar is of wordt), voor het komende schooljaar kunnen aanmelden. Deze inschrijving vindt tegelijkertijd plaats met de scholen van Horst-Centrum.

Ouders die hun kind in de loop van een jaar willen aanmelden (bv. in verband met een verhuizing) kunnen contact opnemen met de directie. Na de aanmelding ontvangen de ouders een schriftelijke bevestiging.
De ouders van de kinderen geboren in augustus/september, die bij aanvang van een nieuw schooljaar, naar school komen, ontvangen voor de zomervakantie een uitnodiging om kennis te komen maken.

Tijdens deze bijeenkomst maken de kinderen kennis met de leerkracht en klasgenootjes voor het nieuwe schooljaar. De ouders krijgen dan uitleg over de school, in het bijzonder over de gang van zaken in groep 1 en zij ontvangen tevens het inschrijfformulier.
 

Bij de kinderen die in de loop van het jaar instromen, wordt dezelfde procedure gevolgd.  Tijdens het kennismakingsgesprek met de ouders wordt met de ouders besproken wanneer de kinderen voor het eerst naar school komen. In principe mogen ze de eerste maandag nadat ze vier jaar zijn geworden naar school. Kinderen die voor 1 oktober 4 jaar worden, mogen de eerste schooldag na de zomervakantie naar school, ook zal zijn ze dan nog geen vier jaar. 
 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids