Gebruik van video-opnames / foto’s op school


Naar de schoolgids index


Toestemming voor het gebruik van video-opnames / foto’s op school

Bij ons op school worden regelmatig video-opnames / foto’s gemaakt, voor diverse doeleinden. We gebruiken de opnames voor bv.:

  • om als team samen te leren van onze manier van lesgeven. We willen bv. in een teamvergadering aan elkaar laten zien, hoe wij in de groep werken (bv. hoe er in de kleutergroepen met een themahoek wordt gewerkt, hoe we kinderen extra instructie geven). Opnames bieden ons de kans om met en van elkaars onderwijservaring te leren.
  • We maken opnames van feestelijke gebeurtenissen, zoals schoolkamp, sportdag, Sinterklaas. De opnames bekijken we vaker met de kinderen of we laten stukken zien op bv. een ouderavond.
  • Regelmatig worden leerkrachten gecoacht bij hun onderwijstaak, door de intern begeleider of een deskundige van buitenaf. Soms worden dan korte video-opnames gemaakt. Deze worden vervolgens met de leerkracht bekeken en besproken. Op deze videobeelden staat het handelen van de leerkracht voorop, uw kind kan echter ook op de beelden te zien zijn. Met deze beelden gaan we vertrouwelijk om, er wordt alleen door de leerkracht en de begeleider naar gekeken. Na het coachingstraject worden de beelden niet meer gebruikt.
  • Soms worden er ook opnames gemaakt om een specifiek kind beter te kunnen begeleiden in het kader van onze leerlingenzorg. In een dergelijke situatie worden de ouders van dat kind geïnformeerd en wordt vooraf aan hen toestemming gevraagd.

Wanneer wij opnames maken voor één van de bovengenoemde doeleinden kan uw kind dus op een videofragment of foto staan. Zoals hierboven beschreven: wanneer het specifiek over uw kind gaat in het kader van leerlingenzorg, zullen wij dit altijd vóóraf met u bespreken en uw toestemming vragen.

Wanneer wij opnames voor de doeleinden, zoals beschreven bij bovenstaande punten 1,2 en 3, informeren wij u hierover niet standaard. Wij gaan ervan uit dat u instemt met de manier waarop wij ons onderwijs zo goed mogelijk proberen vorm te geven en te ontwikkelen. Mocht u hiertegen bezwaar hebben, of wilt u meer informatie, dan kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind of de directeur. U kunt jaarlijks aangeven of en op welke manier we als school om gaan met beeldmateriaal betreffende uw kind. 

Basisschool Onder de Wieken - Meterik


Download deze pagina Download de gehele schoolgids