Bijlage 5: beleid schorsen en verwijderen


Naar de schoolgids index


Beleid Dynamiek scholengroep m.b.t. schorsen en verwijderen

Het College van Bestuur besluit over de schorsing en/of de verwijdering van een leerling.

Schorsen

Het College van Bestuur/schooldirectie kan met opgave van redenen een leerling voor een periode van ten hoogste één week schorsen. Het besluit tot schorsing wordt schriftelijk aan de ouders bekendgemaakt. Het College van Bestuur stelt de inspectie van een schorsing voor een periode langer dan één dag schriftelijk en met opgave van redenen in kennis.

Verwijdering

Het kan zijn dat in de loop van het schooljaar blijkt dat de school niet langer de extra begeleiding kan of wil bieden die een leerling nodig heeft. Dynamiek Scholengroep kan besluiten om een leerling te verwijderen wegens onhandelbaar gedrag, wangedrag, of na een ernstig incident, terwijl de ouders het daar niet mee eens zijn.
De verwijdering kan iedere leerling betreffen: zowel leerlingen met een extra ondersteunings-behoefte als leerlingen zonder. 

Voordat wordt besloten tot verwijdering is het noodzakelijk dat: ( art. 40 lid 11 WPO)

  • er correspondentie is tussen school/ Dynamiek Scholengroep en ouders over het voornemen tot verwijdering.
  • de betrokken groepsleerkracht is gehoord door het bevoegd gezag. 
  • de ouders gehoord zijn voorafgaand aan voorgenomen besluit tot verwijdering.
  • er een definitief besluit tot verwijdering wordt genomen.
  • het Onderwijskundig rapport is opgesteld voor de ontvangende school.
  • Dynamiek Scholengroep ervoor heeft zorg gedragen dat een andere school bereid is om de leerling op te nemen. Dit kan ook een school voor SBO of (V)SO zijn. 

De juridische middelen die ouders ter beschikking staan om het (voorgenomen) besluit tot verwijdering aan te vechten

Dit alles heeft geen schorsende werking.

De Geschillencommissie passend onderwijs acht de volgende elementen van belang:

  • Er is een deugdelijk ontwikkelingsperspectief opgesteld;
  • Er is vervolgens onderzocht welke begeleiding- en ondersteuningsmogelijkheden voor de school resteerden; en
  • Dynamiek is erin geslaagd een andere school bereid te vinden de leerling op te nemen.

Voor toelating tot het SO is, als aangegeven, een TLV vereist, art. 18a lid 6 sub c WPO. Dynamiek heeft aan de hierboven geschetste voorwaarden voor verwijdering voldaan, als de procedure voor het afgeven van de TLV correct is doorlopen.

De procedure is door het SWVB vastgelegd. Zie: http://po.passendonderwijsnoordlimburg.nl/images/overige_pdf/Toewijzing%20van%20ondersteuning%20e n%20het%20afgeven%20van%20TLV%20Sbo%20en%20SO.pdf


Download deze pagina Download de gehele schoolgids