Bijlage 8: Informatie Jeugdgezondheidszorg Limburg-Noord


Naar de schoolgids index


Informatie Jeugdgezondheidszorg Limburg-Noord

Tijdens het basisonderwijs is het aantal contactmomenten niet voor alle kinderen gelijk.Het aantal contactmomenten is in deze periode laag, maar het volgen van het kind door het team Jeugdgezondheid (JGZ) blijft gewaarborgd door onderstaande vaste contactmomenten.

  • een onderzoek als het kind vijf of zes jaar is, door de doktersassistente en eventueel de arts of verpleegkundige;
  • vaccinatie van 9-jarigen tegen difterie, tetanus en polio (DTP) en bof, mazelen, rode hond (BMR)
  • een onderzoek als het kind tien of elf jaar is, door de doktersassistente en eventueel de arts of verpleegkundige;
  • De logopedisten onderzoeken en behandelen de kinderen die door ouders, het JGZ-team of de leerkracht worden aangemeld op het consultatiebureau.

Beschrijving van de onderzoeken/screening

Vragenlijsten
Voorafgaand aan de screening krijgt u vragenlijsten thuisgestuurd met het verzoek deze in te vullen en in een gesloten envelop bij de leerkracht in te leveren. De leerkracht krijgt ook een lijst, waarop hij/zij in overleg met u kan aangeven of uw kind binnen de screening extra aandacht nodig heeft. Op basis van de antwoorden wordt gekeken of uw kind na de screening nog andere aandacht van de Jeugdgezondheidszorg nodig heeft.

De screening op school
De doktersassistente* voert de screening uit. Op de eerste onderzoeksdag stelt zij zich voor aan de leerlingen en legt uit wat er gaat gebeuren.
De kinderen komen één voor één bij de doktersassistente in een aparte en afgeschermde kamer. Vooraf heeft ze de vragenlijsten van de ouders en de lijst van leerkracht al gelezen. Uw kind hoeft alleen de schoenen uit te doen voor het onderzoek.

De doktersassistente begint het onderzoek met een gesprekje. Ze stelt vragen over bijvoorbeeld vriendjes/ vriendinnetjes, wat uw kind net in de klas gedaan heeft en wat het leuk vindt. Dit gesprekje is bedoeld om uw kind op z’n gemak te stellen en voor te bereiden op het onderzoek. Daarna doet ze een aantal testen. Hierbij vraagt ze bijvoorbeeld om figuurtjes na te tekenen, op één been stil te staan en te hinkelen. Ze kijkt of uw kind op een kaart grote en kleine symbolen op afstand kan lezen. Ook krijgt uw kind een koptelefoon op waardoor het zachte piepjes te horen krijgt. Verder wordt uw kind gemeten en gewogen.
Op deze manier krijgt de doktersassistente een goede indruk

  • van de ontwikkeling van de motoriek
  • van lengte en gewicht en de verhouding daartussen (ondergewicht/overgewicht)
  • of uw kind goed in de verte kan zien
  • of uw kind goed kan horen.

Overige onderwerpen uit de vragenlijsten komen tijdens deze screening met uw kind niet aan de orde. Uw antwoorden kunnen wel aanleiding zijn voor een vervolgonderzoek bij de jeugdverpleegkundige, de jeugdarts of de logopedist.

Bevindingen screening
Na het onderzoek vult de doktersassistente een briefje met de bevindingen van de screening in. Dit krijgt uw kind in een gesloten envelop mee naar huis. Op dit briefje staat ook of u een uitnodiging krijgt voor het spreekuur van de jeugdverpleegkundige, de jeugdarts of de logopedist.

U krijgt vanzelf deze uitnodiging thuis gestuurd. Het kan zijn dat de doktersassistente naar aanleiding van de screening ook nog achteraf overlegt met de jeugdarts. Mocht hier aanleiding toe zijn, krijgt u op een later moment bericht. Als u zelf naar aanleiding van de screening een afspraak wilt maken dan is dat ook mogelijk.

Terugkoppeling naar school

Als u daarvoor toestemming hebt gegeven, krijgt de school bericht over de uitkomst van de screening. We geven dan aan school door wat relevant is voor het functioneren van uw kind op school en melden of uw kind een vervolgonderzoek krijgt bij de jeugdverpleegkundige, de jeugdarts of de logopedist.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.ggdlimburgnoord.nl


Download deze pagina Download de gehele schoolgids