De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad


Naar de schoolgids index


De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

De GMR is een wettelijk voorgeschreven inspraakorgaan, waarin ouders en personeel samenwerken aan een gezonde organisatie. De GMR is de gesprekspartner van het College van Bestuur van Dynamiek Scholengroep en behartigt de belangen van alle scholen samen. Zij bestaat uit 6 ouderleden en 6 personeelsleden, die door de MR-en van de Dynamiekscholen gekozen zijn.

De GMR heeft vooral de taak de ideeën van de organisatie op beleidsmatig gebied te controleren. Zij geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het College van Bestuur. Beleidsnotities worden na enkele jaren geëvalueerd. De GMR vindt het belangrijk om in een vroegtijdig stadium bij ontwikkelingen te worden betrokken en daarin een actieve rol te hebben. Belangrijke voorbeelden zijn: financieel beleid, huisvestingsbeleid, personeelsbeleid, beleid op veiligheid in en om de school, een open communicatiestructuur etc.

Zie voor samenstelling en contactgegevens www.dynamiek.nu onder het kopje: over Dynamiek 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids