De relaties met externe instanties


Naar de schoolgids index


De relaties met externe instanties

De school staat midden in de samenleving. Allerlei instellingen oefenen invloed op onze organisatie uit, bijv. de overheid en diverse maatschappelijke voorzieningen als politie en maatschappelijk werk. Bovendien dient onze school op een gepaste manier te reageren op actuele ontwikkelingen in de samenleving.

De school kan slechts doelgericht functioneren als ze ook ondersteund wordt door externe organisaties. Hier vindt u een aantal instanties die voor onze school van belang zijn.

 

Gemeente Horst aan de Maas/ de gezinscoach

De gezinscoach in dienst van gemeente Horst aan de Maas is het loket voor alle zorg.  Als er vragen zijn over opvoeding, onderwijs of welzijn van een kind  wordt contact opgenomen met de gezinscoach Zij zorgt ervoor dat de hulpvraag bij de juiste externe instanties (indien nodig) terecht komt. Voor de gegevens van de gezinscoach, zie informatieblaadje. 


 

 

Jeugdgezondheidszorg (JGZ) en logopedie

De afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Noord- en Midden-Limburg heeft als doel het bevorderen, bewaken en beschermen van de gezondheid van jongeren. Door -samen met ouders en leerkrachten- problemen op tijd te signaleren en samen met anderen deze te verhelpen dragen we er aan bij dat kinderen op een goede manier uitgroeien tot een volwaardig en volwassen lid van de maatschappij.


Elke school heeft een vast JGZ-team. Dit team bestaat uit een jeugdarts, een jeugdverpleegkundige, een jeugdartsassistente en een logopedist. Indien nodig kan het JGZ-team een beroep doen op de gedragswetenschapper van de GGD. Verdere informatie over de JGZ en CJG vindt u in bijlage 3 “Jeugdgezondheidszorg”

Basisschool Onder de Wieken - Meterik

Politie en Brandweer

Met de politie hebben we goede contacten. De contacten kennen voornamelijk een preventief karakter: het voorkomen van vervelende voorvallen. We laten ons door de politie voorlichten over actuele problemen in het dorp. Wij geven de politie informatie over gebeurtenissen rondom de school, bijv. over vandalisme en verkeersveiligheid.
We houden jaarlijks een brandpreventieoefening met de kinderen. Dit in samenwerking met de brandweer.

Buurtscholen

We werken nauw samen met de scholen van Dynamiek (Twister, Weisterbeek, de Ezelsbrug, de Kroevert, de Wouter, de Driehoek en Onder de Linde).

School voor speciaal basisonderwijs

In het kader van de leerlingenzorg is er samenwerking tussen onze school en de speciale basisschool binnen ons samenwerkingsverband ( de Twister). Op deze school zitten kinderen die moeilijk kunnen leren (M.L.K.) en/of leer- en opvoedingsmoeilijkheden (L.O.M.) hebben. Wij als school kunnen extra ondersteuning krijgen bij het begeleiden van kinderen met leerproblemen. Als wij deze kinderen niet meer kunnen helpen op onze school, kunnen ze geplaatst worden op de Twister Blauw (voorheen Peelhorst) na een plaatsingsadvies van de P.C.L. ( Permanente Commissie Leerlingenzorg) .

De Openbare Bibliotheek

Lezen is een belangrijk onderdeel van ons taalonderwijs. Daarnaast is lezen ook een plezierige vrijetijdsbesteding. Met ingang van 1 januari 2016 is er een eigen schoolbieb. Deze is komt tot stand in samenwerking met BiblioNu. Ook stimuleren wij de kinderen om de (grote) bibliotheek in Horst te bezoeken. Het thuis lezen van boeken is bevorderlijk voor het leren op school. Wij promoten het lezen en het bezoeken van de bibliotheek door aan allerlei projecten van de Openbare Bibliotheek deel te nemen. Een abonnement voor de Openbare Bibliotheek kost voor de kinderen niets.


De peuterspeelzaal

De peuterspeelzaal is onderdeel van onze school. De peuter hebben een eigen lokaal in het gebouw. Ze zijn 's ochtends aanwezig op maandag, woensdag t/m vrijdag.  Er is een nauwe samenwerking met de leerkrachten van groep 1-2

 

Jaarlijks worden er verschillende sporttoernooien georganiseerd, zoals het schoolvoetbal, schoolkorfbal- en schoolvolleybaltoernooi. Kinderen van onze school kunnen zich opgeven om aan een toernooi deel te nemen. De werving gebeurt meestal via school. Deelname gebeurt individueel en ouders te zorgen voor het vervoer en de begeleiding.


Typecursus

Elk jaar start op onze school een cursus typen. De kinderen van groep 6, 7 en 8 worden dan in de gelegenheid gesteld om deze cursus te volgen. De lessen worden na schooltijd gegeven. Over de kosten, het examen e.d. ontvangt u bericht via school. De briefjes over deze cursus gaan altijd via school mee met de kinderen. Voor de indeling van de groepen en correspondentie naar de ouders is de typeopleiding verantwoordelijk.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids