De kerndoelen


Naar de schoolgids index


De kerndoelen

De onderwijskundige doelen van onze school zijn gebaseerd op de kerndoelen, zoals deze door de overheid zijn vastgesteld en op de algemene doelen uit de WPO (Wet Primair Onderwijs). De kerndoelen zijn streefdoelen die aangeven waarop basisscholen zich moeten richten bij de ontwikkeling van de kinderen.

In de wet op het primair onderwijs (WPO) staan een aantal algemene doelen beschreven, aan welke eisen het onderwijs moet voldoen. Hierna staat aangegeven welke wettelijke eisen er zijn en in het schoolplan staat beschreven hoe we invulling geven aan deze eisen:

  • de kinderen doorlopen een ononderbroken ontwikkelingsproces, het wordt afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling van de kinderen.
  • het onderwijs richt zich op het realiseren van eigentijds goed onderwijs, dat gericht is op een optimale ontwikkeling van het kind; d.w.z. gericht op de sociaal-emotionele en verstandelijke ontwikkeling, creativiteit, de noodzakelijke kennis en op de sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden.
  • Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat de kinderen in de acht schooljaren het verplichte aantal uren onderwijs ontvangen en ze in beginsel binnen een tijdvak van acht aaneensluitende jaren de school kunnen doorlopen. 

Download deze pagina Download de gehele schoolgids