Onze visie


Naar de schoolgids index


Onze visie

De gewenste kwaliteit

Ons doel is het om leerlingen cognitief en sociaal te ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs. Gelet op het eerste vinden we met name de vakken Taal en Rekenen van belang en gezien het tweede besteden we veel aandacht aan het (mede) opvoeden van de leerlingen tot volwaardige en respectvolle burgers. Naast kennisoverdracht besteden we veel aandacht aan de culturele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling van de leerlingen.

Ons onderwijs geeft kinderen de kans om actief lerend, kritisch en creatief bezig te zijn. We zetten sterk in op de ontwikkeling van talenten en kwaliteiten van onze kinderen. Veiligheid is de basis van onderzoekend uitdagingen aan te gaan. Zelfstandigheid, zelfsturing en samenwerken zijn vaardigheden die hierbij belangrijk zijn.

Uitgangspunten van ons onderwijs waren en blijven:

 • de leerkracht geeft zo kort mogelijk (en waar nodig) klassikale instructie;
 • de leerkracht begeleidt de kinderen vooral binnen kleinere groepen;
 • de methodes worden soms losgelaten en de leerkracht, internet en de bibliotheek zijn ook belangrijk als leerbron;
 • we leren de kinderen zelfstandig te werken en verantwoordelijkheid te dragen voor de kwaliteit van hun werk;
 • toetsen bewaken en stimuleren de ontwikkeling van de kinderen”.

Dit betekent voor:

 • kinderen: sturen op aangeven van de leerkracht het eigen leer- en ontwikkelingsproces.
 • leerlingenzorg en differentiatie: de leerlingenzorg wordt (waar mogelijk) in de leertaken verwerkt. Het aanbod van de leerkracht past binnen de individuele leerlijnen. 
 • instructie: de leerkracht geeft korte effectieve instructie;
 • leerkracht en team: de leerkracht bepaalt wat de kinderen doen.
 • leeromgeving: is uitdagend en ontdekkend. Buiten de school vinden ook activiteiten plaats in de vorm van projecten.

Op onze school ziet het er dan als volgt uit

 • kinderen: krijgen groepsinstructie en werken met weektaken / dagschema’s. Er wordt veel van coöperatieve werkvormen gebruik gemaakt. De inbreng van kinderen bij thema’s en projecten is groeiende. De kinderen zijn betrokken, enthousiast, gemotiveerd en gaan er op uit.
 • Kinderen krijgen meer eigen verantwoordelijkheid.
 • leerlingenzorg en differentiatie: de handelingsplannen worden (waar mogelijk) in de weektaken verwerkt. Leerkrachten blijven verantwoordelijk voor het aanbod. Het instructiemoment is kort, daarna zelfstandig verwerken, evt. nog kleine groep instructie of individuele instructie.
 • instructie: er wordt korte, effectieve instructie gegeven. In elke groep is een instructietafel. Er wordt een beroep gedaan op de zelfstandigheid van de kinderen. Regelmatig worden coöperatieve werkvormen voor de instructie gebruikt. 
 • leerkracht en team: de leerkracht bepaalt het lesrooster en de taakbrief. De leerkracht zet zijn eigen professie in als dit mogelijk is, bv. muziek, sport, handvaardigheid, tekenen, computer, techniek. We maken gebruik van collegiale ondersteuning en visitatie. 
 • leeromgeving: De school is een uitdagende lees-,taalomgeving. De kinderen zitten regelmatig in een kring / keuzekring / interessekring om eigen ervaringen in te brengen. Uitstapjes worden als een waardevolle toevoeging gezien.

De komende jaren gaan we onze aandacht verder richten op

 • kinderen: de kinderen krijgen instructie naar behoefte. 
 • leerlingenzorg en differentiatie: er wordt meer gewerkt vanuit de 1-zorgroute en onderwijs op maat.
 • instructie: er wordt meer gerichte instructie gegeven.
 • Leerkracht en team: we maken gebruik van collegiale ondersteuning en visitatie.
 • Leeromgeving: school en de klassen vormen een uitdagende lees-taalomgeving.
 • Ouders en omgeving: In het oudertevredenheidsonderzoek, april 2016, geven de ouders aan tevreden te zijn over de school. Aandachtspunt is duidelijke communicatie naar ouders. De school gaat steeds meer gebruik maken van de omgeving, door deze te betrekken bij het onderwijs, o.a. in de vorm van de ateliers, schooltuin, natuur in de omgeving;
 • Gebouw en voorzieningen: Het klooster wordt verbouwd tot een schoolgebouw van deze tijd met voorzieningen van deze tijd. Belangrijk is de realisatie van opvang en de samenwerking met het Nest in deze. 

Download deze pagina Download de gehele schoolgids