De wet passend onderwijs


Naar de schoolgids index


De wet passend onderwijs

De kern van passend onderwijs is:
Het uitbreiden van de kansen op de beste ontwikkeling voor ieder kind. Daarbij gaat het om maatwerk in het onderwijs voor elk kind met of zonder extra ondersteuning. 

 • Schoolbesturen hebben zorgplicht. Dat wil zeggen dat elk schoolbestuur de verantwoordelijkheid heeft om alle kinderen een passende onderwijsplek te bieden op de eigen school, of op een andere school in het regulier- of het speciaal onderwijs.
 • Samenwerkingsverbanden krijgen het geld en de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van passend onderwijs. Schoolbesturen maken onderdeel uit van een Samenwerkingsverband.
 • Basisondersteuning is de door het samenwerkingsverband afgesproken onderwijsondersteuning, die een school aan alle leerlingen moet kunnen bieden. 

Op onderstaande websites vindt u uitgebreide informatie over de Wet passend onderwijs. http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs
http://www.balansdigitaal.nl/onderwijs/

Dynamiek scholengroep maakt deel uit van samenwerkingsverband:
Passend Onderwijs Noord-Limburg.

De regiogrens van het samenwerkingsverband loopt gelijk met de grenzen van 8 gemeenten: Mook en Middelaar, Gennep, Bergen, Venray, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo en Beesel.

Ons samenwerkingsverband wil bereiken dat er in Noord-Limburg kwalitatief goed primair onderwijs beschikbaar is voor alle kinderen. Extra ondersteuning, voor kinderen die dit nodig hebben, wordt zoveel mogelijk geboden op de gewone basisschool.

Scholen en leerkrachten ontwikkelen zich steeds verder om ook kinderen met speciale ondersteuningsvragen goed onderwijs te kunnen bieden. Scholen kunnen hierbij een beroep doen op de expertise van het speciaal onderwijs. Voor een beperkte groep kinderen blijven speciale voorzieningen in de regio bestaan.

Regulier onderwijs als het kan, speciaal onderwijs als het moet.

In het ondersteuningsplan staan de afspraken die scholen in onze regio hebben gemaakt. Dit plan kunt u lezen via de link:http://po.passendonderwijsnoordlimburg.nl/

Elk bestuur bepaalt zelf hoe de extra ondersteuning op de basisschool wordt vormgegeven:

 • hoe en wanneer ambulante expertise in dialoog met het speciaal onderwijs wordt ingezet,
 • of er al of niet gemeenschappelijke arrangementen worden ontwikkeld met eigen scholen of in combinatie met andere schoolbesturen. 

De werkwijze van Dynamiek Scholengroep hierin

Dynamiek Scholengroep streeft er naar om zoveel mogelijk kinderen passend onderwijs te bieden op de school in hun thuis omgeving. 

Elke school ontvangt de middelen van passend onderwijs. De school heeft een eigen verantwoordelijkheid en zeggenschap t.a.v. de inzet van de ondersteuningsmiddelen en expertise. De totale ondersteuning staat onder leiding van een Bovenschools Ondersteunings Coördinator (BOC-er)

Het ondersteuningsteam op Dynamiek-niveau wordt gevormd door: de BOC-er, de Intern Begeleiders/leerkrachten Zorg van het cluster, orthopedagoog/GZ-psycholoog van BCO, de Ambulant Begeleiders uit de REC’s 1,2,3 en 4 en Ambulant begeleider van het SBO. Ook teamleden uit het cluster, die gespecialiseerd zijn, kunnen worden ingezet. De school kan een beroep doen op de gezinscoach en medewerkers uit de jeugdzorg en jeugdgezondheidszorg. 

Op deze manier realiseren we dat: 

 • de ondersteuning snel bij de leraar en de leerling komt, met zo min mogelijk bureaucratie.
 • planmatig werken versterkt wordt volgens de werkwijze van HGPD: denken in mogelijkheden en oplossingen,
 • interventies direct uitvoerbaar zijn,
 • noodzakelijk onderzoek snel kan worden uitgevoerd,
 • de leerkracht in de groep deskundiger wordt.

Bovenschools blijft het Ondersteuningsloket bestaan voor het multidisciplinair bespreken van leerlingen waarbij:

 • het zinvol is dat er vanuit verschillende invalshoeken bekeken wordt wat “ondersteuning op maat” moet inhouden.
 • gedacht wordt aan een mogelijke plaatsing in het SBO of het SO.
 • alle betrokkenen die ondersteuning aan het kind en/of het gezin bieden samen aan tafel zitten en afspreken wie de regie neemt met als doel: één kind (gezin) één plan.

Download deze pagina Download de gehele schoolgids