Passend onderwijs op onze school


Naar de schoolgids index


Passend onderwijs op onze school

Op onze school worden de onderstaande niveaus van ondersteuning gehanteerd.

Basisondersteuning:

 • niveau 1:groepsplan/handelingsplan onder verantwoording van de leerkracht
 • niveau 2:handelingsplan met ondersteuning van de kwaliteitsmedewerker zorg

Lichte ondersteuning:

 • Niveau 3: inzet van extra ondersteuningsmiddelen en expertise van het samenwerkingsverband op de eigen school of in combinatie met andere scholen.
 • Niveau 4:plaatsing SBO.

Zware ondersteuning

 • Niveau 5:plaatsing SO. 

Basisondersteuning betekent dat wij op Onder de Wieken

 • ons richten op een vroegtijdige signalering van leer-, opgroei-en opvoedproblemen. Hiervoor gebruiken we leerlingvolgsystemen.
 • zorgen voor een veilig schoolklimaat.
 • kiezen voor een aanpak die gericht is op sociale veiligheid en het voorkomen van gedragsproblemen.
 • leerlingen met dyslexie, specifieke ondersteuning bieden.
 • een afgestemd aanbod bieden voor leerlingen met een meer of minder dan gemiddelde intelligentie.
 • er voor zorgen dat ons gebouw toegankelijk is voor kinderen met een motorische handicap.

Het kwaliteitsteamlid met specialisatie zorg coördineert de zorg binnen en buiten school.

Ontwikkelingsperspectief

Heeft uw kind extra ondersteuning nodig, dan is het prettig om zijn of haar ontwikkelings-mogelijkheden te kennen. Speciaal daarvoor stelt de school in overleg met u een ontwikkelingsperspectief op: een OPP. In het OPP beschrijven wij het uitstroomniveau na groep 8, de te bereiken tussendoelen en de werkwijze.

Het vaststellen van het (OPP) is verplicht voor alle leerlingen die extra ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband ontvangen. Op onze school betekent dit dus dat er een OPP wordt opgesteld voor alle leerlingen die ondersteuning krijgen vanaf zorgniveau 3 en voor kinderen die aan het einde van groep 8 zullen uitstromen op groep 7-niveau of lager.

Toewijzing ondersteuning op zorgniveau 3

Extra ondersteuning is nodig als wij met reguliere mogelijkheden niet in staat zijn op een verantwoorde manier passend onderwijs aan uw kind te bieden. Om voor deze extra ondersteuning in aanmerking te komen, zal in een interdisciplinair overleg (Ondersteuningsloket) en in afstemming met u, de noodzaak voor extra ondersteuning worden bepaald.

De samenstelling van dit interdisciplinair overleg is flexibel. Denk hierbij aan gespecialiseerde leraren, gedragswetenschappers, orthopedagogen, logopedist en ambulant begeleiders. Daarnaast kan gebruik gemaakt worden van specifieke ondersteuning gericht op het gezin.

Toewijzing ondersteuning op zorgniveau 4 en 5

Voor plaatsing in het SBO en SO is een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Ouders vragen deze verklaring bij het Ondersteuningsloket aan, al of niet in samenspraak met de school. De BOC-er zorgt voor een interdisciplinair overleg. Wettelijk verplicht is de betrokkenheid van een orthopedagoog en een externe deskundige.

Een TLV wordt afgegeven als het basisonderwijs niet in staat is passend onderwijs te bieden; ook niet met extra ondersteuning op niveau 3. Alle plaatsingen op het SBO en SO zijn, tenzij de commissie anders heeft bepaald, tijdelijk van aard. 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids