Pestprotocol


Naar de schoolgids index


Pestprotocol

Pesten is een probleem, dat zich niet gemakkelijk laat oplossen. Vaak speelt het zich in het verborgene af en dat alleen al maakt het moeilijk er grip op te krijgen. Pesten kan door allerlei maatregelen tegen gegaan worden. Belangrijk in dezen is, dat alle partijen (school, ouders en kinderen) zich verantwoordelijk voelen om het pesten op en buiten onze school tot een minimum te beperken, zo niet helemaal op te lossen. Het pestprotocol beoogt het pestgedrag bij kinderen zowel preventief als curatief aan te pakken. We registeren incidenten waarbij mogelijk sprake is van pesten.

Onder pesten wordt in dit protocol verstaan:
“Een leerling wordt gepest als hij of zij herhaaldelijk en langdurig blootstaat aan negatieve handelingen verricht door één of meerdere personen, waarbij er sprake is van een machtsverschil (de gepeste kan zich niet verdedigen) en hij of zij daar last van heeft”.

Het is geen pesten als twee leerlingen die ongeveer even sterk zijn een incidentele ruzie hebben.
Wij willen door middel van onderstaande acties proberen het pestprobleem te voorkomen: de preventieve aanpak.

  • in de schoolgids is een pestprotocol opgenomen (bijlage 6);
  • tijdens de leerlingenbespreking met de IB'er is de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen onderwerp van gesprek;
  • we werken met de methode Leefstijl;  
  • we bieden, indien noodzakelijk, ook de training Rots en water aan.

Als pesten toch optreedt, moeten leerkrachten dat kunnen signaleren en vervolgens duidelijk stelling nemen tegen het pesten.

Wanneer pesten, ondanks alle inspanningen, toch de kop opsteekt, maken we gebruik van de directe aanpak (curatief). Ook als ouders of kinderen pesten constateren gaan we over op de directe aanpak:

Zie ook o.a. www.pesten.net en www.pestweb.nl


Download deze pagina Download de gehele schoolgids