Procedure wijziging van groep/doubleren


Naar de schoolgids index


Procedure wijziging van groep/doubleren

Bij de aanmelding wordt gekeken in welke groep een kind het beste geplaatst kan worden. Plaatsing in een bepaald leerjaar is afhankelijk van de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van een kind. De school streeft naar een ononderbroken ontwikkeling bij alle kinderen in de groepen 1 t/m 8.

Door middel van het leerlingvolgsysteem heeft de leerkracht zicht op de prestaties van de individuele kinderen van de klas. De vorderingen van elk kind worden minimaal 2x per jaar besproken met de ouders. Naast deze 10-minutengesprekken kunnen zowel ouders als school het initiatief nemen om een gesprek te plannen. Intern bespreekt de groepsleerkracht minimaal 2x per jaar de vorderingen van zijn/haar kinderen met de interne begeleider.

Meestal doorloopt een kind elk schooljaar één leerjaar. Op onze school proberen we doubleren te voorkomen door de kinderen extra hulp of een verlengde leerlijn te geven. Toch kan het soms beter zijn voor een kind om nog een jaar in dezelfde groep te blijven. Hiervoor hanteren we een protocol. Het schooladvies is hierin bindend. Een enkele keer komt het voor dat een kind een groep overslaat.

Dit gebeurt alleen als we er helemaal zeker van zijn, dat het kind op alle ontwikkelingsgebieden hieraan toe is. Bij twijfel vinden we dit niet verantwoord. Dan kiezen wij er voor om het kind voldoende uitdaging te geven in de leerstof, d.m.v. verdiepings- en verrijkingsstof.

De volgende procedure volgen we hierbij

  1. Indien de ontwikkeling van een kind achterblijft of zich juist versneld ontwikkelt, wordt hij/zij door de leerkracht besproken met de interne begeleider.
  2. Naar aanleiding van dit gesprek heeft de leerkracht een gesprek met de ouders. Dit dient uiterlijk bij de 10-minuten-gesprekken in het voorjaar te gebeuren.
  3. Op het moment dat men (de leerkracht en de interne begeleider) denkt aan doubleren of een jaar overslaan wordt dit gemeld bij de directeur.
  4. Daarna vindt er een gesprek plaats tussen de ouders met de leerkracht en eventueel de interne begeleider.
  5. Tijdens een open gesprek bespreekt de school de argumenten om het kind te laten doubleren of een groep over te laten slaan. Mede afhankelijk van de argumenten van de ouders neemt de school (na overleg met de directeur en de betrokken leerkracht en de ouders) in een tweede gesprek een besluit. Ook wordt dan besproken bij welke leerkracht en klasgenoten het kind geplaatst wordt.

Van de besprekingen wordt verslag opgenomen in het leerlingendossier. 

De overgang van de leerlingen naar het voortgezet onderwijs

Na groep 8 van het basisonderwijs gaan de leerlingen naar het voortgezet onderwijs. Het is voor ons een grote zorg om de leerlingen en hun ouders een zo goed mogelijke keuze te laten maken. Het moet een schooltype zijn waar de leerlingen zich thuis voelen, op hun gemak zijn. Wij ondersteunen de leerlingen en de ouders hierbij zo goed mogelijk.

In oktober/november is er een informatieavond over het voortgezet onderwijs. Na de herfstvakantie stellen de leerkrachten van de groepen 7 en 8, de directeur en de Ib'er een voorlopig schooladvies op. Dit advies wordt in november met de ouders besproken. In februari – maart worden de definitieve adviezen besproken door de leerkracht met de ouders en hun zoon/dochter. Dit advies is bindend voor het voortgezet onderwijs. In april volgt de Eindtoets voor de leerlingen, de uitslag van deze toets kan in sommige gevallen ertoe leiden dat het schooladvies naar boven wordt bijgesteld. In maart volgt de aanmelding op de school voor het voortgezet onderwijs. 

De leerlingen met een aparte leerlijn worden in november/december, in overleg met de ouders aangemeld voor een apart onderzoek door het BCO. Het advies van dit onderzoek is bindend voor het advies van deze leerlingen.

Het eerste jaar dat Uw kind op het voortgezet onderwijs zit krijgt de school nog de punten van het eerste rapport. In januari volgt er een gesprek met de mentoren van de leerlingen. Hierna kunnen we de vorderingen van de leerlingen volgen via jaarlijkse overzichten. De leerlingen van de brugklas worden uitgenodigd, om regelmatig verslag over het wel en wee van de brugklas uit te brengen.

Basisschool Onder de Wieken - Meterik


Download deze pagina Download de gehele schoolgids